RTF 2021 Kurbel Dortmund, 12.9.2021

Link

 Beschreibung

https://youtu.be/YN1pcnk0c4Y  

 RTF  Kurbel  Dortmund  212.9.21 117 km